Acton Rerum Novarum Conference: Photo by Kasia Artymiak